Kammarrätten
Om du får avslag i förvaltningsrätten, men vill fortsätta att överklaga ska du vända dig till kammarrätten. För att kammarrätten ska ta upp ditt fall behöver du ett prövningstillstånd. Det får du om det finns skäl att ändra förvaltningsrättens beslut eller om ditt fall kan komma att var vägledande i andra liknande fall. Det finns fyra kammarrätter i Sverige.

Detta har skett !

Sverigedemokraterna Lindesberg vill laglighets pröva det beslut som Lindesbergs Kommunstyrelse fattat i ärende KS § 178 Dnr. 2013/271 ( se bil 4 )
Vid detta sammanträde beslutade Kommunstyrelsen ( KS ) att godkänna tidigare avvaktat beslut från Kommunstyrelsen ( KS ) Februari 2013 gällande överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Förvaltningsrätten beslutar om inhibitation i ärendet och stoppar beslutet tills utredningen är klar.

Anders Ceder Ordförande i Lindesbergs Kommun går ut i media och beklagar sig över beslutet samt överklagar beslutet i Förvaltningsrätten och kräver att inhibitationen avslås omgående.
Lindesbergs kommun har bestrider yrkandet att det fattade beslutet strider mot 3kap. 9§ Kommunallagen samt yrkar att begäran om inhibition skall avslås med motivering att beslut är tagna i delegerad fråga till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige samt att beslut inte strider mot lag eller annan förordning.

Sverigedemokraterna Lindesberg skickar ett yttrande till Förvaltningsrätten om sina synpunkter på det överklagande som Anders Ceder gjort , samt bifogar yttligare information om att det finns redan ledande beslut i andra Förvaltningsrätter om samma ärende som beslutat att avtal ska tas efter beslut i KF, som referens skickas bilaga med från ärende 8186-11 och 8347-11 i Lund’s Förvaltningsrätt tagna som bevis att den delegering Lindesbergs Kommun gjort 2012 är emot tidigare beslut taget 2011 av en annan Förvaltningsrätt som slår fast att det är emot 3kap. 9§ i kommunallagen.
Ett brev kommer från Kammarrätten i Göteborg där Anders Ceder kräver prövningstillstånd för Överprövning av Förvaltningsrättens beslut ( detta innan förvaltningrätten kommit till beslut ) om att beslutet som Sverigedemokraterna överklagat är lagligt då det 2005 delegerades till KS från KF i Lindesberg.

Nu måste jag fråga mig ! Varför är Anders Ceder så rätt att låta rätten göra sitt jobb så man överklagar Förvaltningsrätten innan deras beslut är gjort.
Anders Ceder påstår att beslutet har laga kraft från 2005 men ingen har tidigare bestridit det beslutet och beslutet som nu är överklagat är från 2012/2013 där Sverigedemokraterna vill att Förvaltningsrätten skall undersöka om det är lagligt eller gå på Sverigedemokraternas linje som i så många andra ärenden och slå fast att lagen gäller för alla.

Tobias Kuru
Pressombudsman SD Lindesberg

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu